Regulamin

Tarnów 15.12.2021r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 15.01.2022r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci ZICOM NEXT (dalej ,,Regulamin”). Niniejsza modyfikacja  Regulaminu wynika z konieczności  dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. wejścia w życie art. 59ea ustawy o usługach płatniczych wprowadzonego ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, zgodnie z którym akceptant nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy o świadczenie usługi lub umowy sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej ani odmówić przyjęcia zapłaty od konsumenta znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP.

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż w Regulaminie dokonana została zmiana postanowienia § 9 ust. 1.

Poprzednie brzmienie:

Wszystkie opłaty Abonent jest zobowiązany uiszczać w terminach, na rachunek bankowy Dostawcy usług wskazany na Rachunku

Obecne brzmienie:

Wszystkie opłaty Abonent jest zobowiązany uiszczać w terminach, na rachunek bankowy Dostawcy usług wskazany na Rachunku lub gotówką, w punktach realizujących obsługę płatności gotówkowych, o których Abonent może uzyskać wiedzę kontaktując się z BOK lub poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej Dostawcy usług.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. W przypadku umów terminowych zawartych na warunkach promocji wypowiedzenie umowy wiązało się będzie jednak z koniecznością zwrotu przyznanej ulgi obniżonej proporcjonalnie o ulgę za czas od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 15.01.2022r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

              

                                                                                             ZICOM

 

 

Płatności można zrealizować w sieci agencji płatniczych Monetia Sp. z o. o., aktualna lista placówek dostępna jest na stronie www.monetia.pl

Do pobrania:

Informacja prawna o zmianach

Regulamin świadczenia usług w Sieci Zicom Next

Newsletter
Zapisz się na newsletter ZICOM.